Stadgar


 

STADGAR FÖR BRANSCHORGANISATIONEN MEDICINSK MASSAGETERAPI

 

§1 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi är en ideell förening och

samverkar aktivt i organisationen Svensk Massage.

 

§2 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi har som syfte att i Svensk

Massage värna om Medicinska Massageterapeuters yrkesskicklighet samt att certifiera

Medicinska Massageterapeuter.

 

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi skall vara:

1. Opinionsledande för Medicinsk Massageterapi.

2. Språkrör för massmedia och allmänhet.

 

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi skall hålla sig ajour med aktuella

utbildningar och forskning inom området. 

 

§3 Medlem kan vara:

 

• Förbund som organiserar Medicinska Massageterapeuter enligt de kriterier som

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställt för Medicinsk

Massageterapeut.

 

• Lärosäte som utbildar Medicinska Massageterapeuter enligt de kriterier som

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställt för Medicinsk

Massageterapeut. 

 

• Medlem antages efter att medlem ansökt om medlemskap och är åtagen att följa

de etiska regler och stadgar som fastslagit av årsmötet. Medlem kan uteslutas genom

icke professionellt uppförande. Medlem beviljas utträde enligt gällande regler eller

uteslutes genom beslut i branschorganisationens möten.

 

§4 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi utser under årsmötet en styrelse

bland medlemmarna. Styrelsen består av 1 ordförande och minst 3 ledamöter varav en

väljs som kassör samt 2 suppleanter. Valberedningen består av 2 platser.

Ordförande och kassör samt en ledamot väljs ej vid samma valår.

 

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens inre angelägenheter och att företräda

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi. En styrelsemedlem kan uteslutas

genom icke professionellt uppförande. 

 

Styrelsemedlemmarna får ersättning för konsultuppdrag vid extra uppdrag samt

milersättning. Ersättningen gäller även vid in adjungerad för det extra uppdraget.

Ersättningsbeloppet fastställes under årsmötet. Antal timmar för det extra uppdraget

fastställes vid ett styrelsemöte. Ersättningen erhålles genom att styrelsemedlemmen

fakturerar föreningen, betalar skatt samt moms som egen företagare.

 

Årsmötet väljer minst en revisor. Revisorn har ingen plats i styrelsen och måste ej heller

vara medlem i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.

 

§5 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis arbetsformer är styrelsemöten,

arbetsgruppsmöten och ett årsmöte. 

Styrelsen kallar till en extra stämma vid behov. Årsmötet ska hållas senast i

februari/mars månad. 

 

Årsbokslut, verksamhetsplan, regler för utträde, stadgar, etiska regler, medlemsavgifter,

serviceavgifter och ersättning vid extra uppdrag fastställes efter beslut av föreningens

årsmöte. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet att fastställa antal timmar för det extra

uppdraget. Viktiga beslut som t.ex. ändring av inriktningen/visionen av organisationen

fastställes under årsmötet eller extra stämma.

 

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi tillämpar enkel föreningspraxis.

 

§6 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis verksamhets och räkenskapsår

är kalenderår. 

 

§7 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis säte är i Malmö/Limhamn med

adress: Svensk Massage, Box 1284, 114 79 Stockholm. 

 

Förenings adress vad gäller ekonomiska ärenden som tex kontakt med bank och

skatteverket; c/o ChiropraktikAkuten, Gustavsgatan 34, 216 11 Limhamn.

 

§8 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställer firmatecknare under

årsmöte. Firmatecknare skall vara ordförande och kassören var för sig.

 

§9 Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi upplöses om två på varandra

följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte, så beslutar. Föreningens eventuella

tillgångar skall vid föreningens upplösning tillfalla Organisationen svensk Massage med

org: 802513-9323

 

§10 Ändring av stadgar kan endast ske vid extra stämma eller årsmöte.