Stadgar


 

 

 

STADGAR FÖR BRANSCHORGANISATIONEN MEDICINSK MASSAGETERAPI (BMM)

 

§1              Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi är en ideell förening.

 

§2              Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi har som syfte att värna om Medicinska Massageterapeuters yrkesskicklighet.

 
Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi skall vara:

1. Opinionsledande för Medicinsk Massageterapi.

                    2. Språkrör för massmedia och allmänhet.

                      

                    Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi skall hålla sig jour med aktuella utbildningar och forskning inom området.

 

                    Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi skall verka för att Medicinska Massageterapeuter skall delta i minst en dags fortbildning varje år inom yrkesområdet.

 

§3               Medlem kan vara:

 

  • Förbund som organiserar Medicinska Massageterapeuter enligt de kriterier som Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställt för Medicinsk Massageterapeut.
  • Lärosäte som utbildar Medicinska Massageterapeuter enligt de kriterier som Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställt för Medicinsk Massageterapeut. Medlemmar från lärosäten har ingen plats i styrelsen. Däremot kan de in adjungeras vid behov.
  • Medicinska Massageterapeuter utbildade i enlighet med de kriterier som Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställer.
  • Yrkesverksam elev och studerande stödmedlem till Medicinsk Massageterapeut.
  • Icke yrkesverksam/anställd/stödmedlem som är Medicinsk Massageterapeut.
  • Stödmedlem som inte är Medicinsk Massageterapeut. Dessa stödmedlemmar har ingen plats i styrelsen och ingen rösträtt.
  • Medlem antages efter att medlem ansökt om medlemskap och är åtagen att följa de etiska regler och stadgar som fastslagit av årsmötet. Medlem kan uteslutas genom icke professionellt uppförande. Medlem beviljas utträde enligt gällande regler eller uteslutes genom beslut i branschorganisationens möten.
  • Medlemsavgifter och serviceavgifter och ersättning för extra uppdrag fastställes efter beslut av föreningens årsmöte.

§4               Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi utser under årsmötet en styrelse bland medlemmarna. Styrelsen består av 1 ordförande, 7 ledamöter - varav en väljs som kassör och 3 suppleanter. Valberedningen består av 3 platser. Detta val sker genom medlemsröstning.

 

                    Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens inre angelägenheter och att företräda Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi. En styrelsemedlem kan uteslutas genom icke professionellt uppförande. Styrelsemedlemmarnas får ersättning vid extra uppdrag samt milersättning. Ersättningen gäller även vid in adjungerad för det extra uppdraget. Ersättningsbeloppet fastställs under årsmötet. Antal timmar för det extra uppdraget fastställs vid ett styrelsemöte. Ersättningen erhålles genom att styrelsemedlemmen fakturerar föreningen, betalar skatt samt moms som egen företagare.

 

                    Årsmötet väljer minst en revisor. Revisorn har ingen plats i styrelsen och måste ej heller vara medlem i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.

 

§5                Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis arbetsformer är styrelsemöten, arbetsgruppsmöten och ett årsmöte.

Styrelsen kallar till en extra stämma vid behov. Årsmötet ska hållas senast i februari/mars månad.

 

                    Årsbokslut, verksamhetsplan, regler för utträde, stadgar, etiska regler, medlemsavgifter, serviceavgifter och ersättning vid extra uppdrag fastställs efter beslut av fastställes efter beslut av föreningens årsmöte. Viktiga beslut som t.ex. ändring av inriktningen/visionen av organisationen fastställes under årsmötet eller extra stämma.

 

                    Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi tillämpar enkel majoritetsbeslut. I föreningsangelägenheter tillämpas föreningspraxis.

 

§6                Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis verksamhets och räkenskapsår är kalenderår.

 

§7                Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis adress är; box 30087, 200 61 Limhamn.

 

§8                Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställer firmatecknare under årsmöte. Firmatecknare skall vara ordförande och kassören var för sig.

 

§9                Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi upplöses om två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte, så beslutar. Föreningens eventuella tillgångar skall vid föreningens upplösning tillfalla forskning inom medicinsk massageterapi.

 

§10              Ändring av stadgar kan endast ske vid extra stämma eller årsmöte.